Er du og din bedrift godt nok rustet når det kommer til SHA og Byggherreforskriften?

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/03/Liftbilde-640x480.jpg

Hva omhandler Byggherreforskriften?

Byggherreforskriften (BHF), er den delen av det norske lovverket som beskriver pliktene Byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Bestemmelsene i Byggherreforskriften er ment å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretas for alle involverte parter, gjennom hele prosjektperioden. Hovedansvaret for dette hviler på Byggherren. Byggherren kan imidlertid utpeke en representant, som «på byggherrens vegne, skal gjennomføre nærmere angitte plikter».

Hva innebærer det å være Byggherrens representant?

Byggherrens representant (BHR). er gjerne prosjektlederen, eller andre administrativt ledende i bedriften/byggeprosjektet. Å være Byggherrens representant innebærer at man tar over ansvaret for at enkelte av de oppgavene BH normalt skulle utført blir gjort. Grunnlaget for disse pliktene og oppgavene kan du lese mer om i Byggherreforskriften, og mer spesifikt BHF§ 16. «Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne».

Akkurat hvilke plikter og oppgaver dette er, og hvilke fullmakter BHR eventuelt har på vegne av BH, kan variere stort fra prosjekt til prosjekt, og må avtales nøye skriftlig, jmf. BHF. Likevel er det ikke til å komme utenom at det som byggherrens representant potensielt kan følge mange oppgaver, og et stort juridisk, moralsk, og sosialt ansvar. Eksempelvis kan rollen som BHR innebære å sørge for at det utarbeides en SHA- plan, sendes forhåndsmelding til Arbeidstilsynet, og utpekes koordinatorer. Det bør likevel nevnes at det å utnevne en BHR ikke fritar Byggherren fra sitt ansvar i byggeprosessen og prosjektplanlegging etc.  (Se mer om Byggherrens ansvar her og her).

Viser hvordan byggherrens representant danner grunnlaget for Byggherrens styring av SHA

Hva må jeg tenke på om jeg er Byggherrens representant?

Som Byggherrens representant (BHR) er det spesielt viktig at du er bevist på at du har den nødvendige kunnskapen om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, (herunder også kunnskap arbeidsmiljøloven). Samtidig er det viktig å passe på at du ikke har andre plikter eller oppgaver/ roller som kan komme i konflikt med de oppgaver du skal gjennomføre på vegne av BH.  Det er man og pliktig til å forsikre seg om ifølge Byggherreforskriften § 16. Et eksempler på en situasjon hvor det lett kan skape oppstå rollekonflikt eller konflikt mellom ulike plikter og oppgaver, kunne for eksempel være om du samtidig med å være BHR, i tillegg er utførende på prosjektet. Det har også lettere for å oppstå rollekonflikt om du samtidig med å være BHR tar på deg en koordinator rolle.

Alle byggeprosjekt er nemlig lovpålagt å utpeke en SHA-koordinator (Sikker het, Helse og Arbeidsmiljø- koordinator). En SHA-koordinator er «Enhver fysisk eller juridisk person, som på vegne av Byggherren sørger for koordinering av SHA under prosjektering eller utførelse av et byggeprosjekt». Dette beskrives mer inngående i Byggherreforskriften §4. Det kan være en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og prosjekteringsfasen (KP), og en for utførelsesfasen (KU).

Byggherren, eller Byggherrens representant kan selv være koordinator, hvis han har nødvendig kunnskap og kompetanse. (Selv om det ikke nødvendigvis er anbefalt). I praksis er det vanligere at BHR videre- delegerer oppgaven med å lage en SHA- plan til henholdsvis KP (Koordinator prosjekterende, og KU (Koordinator utførende). Noe som også kan bidra til å minske sjansen for at det oppstår en rollekonflikt. Byggherrens representant plikter likevel å følge opp at koordinatorene utfører den jobben de er satt til.

Har du flere spørsmål, eller trenger du hjelp?
Vi kan SHA

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger rådgivning innen SHA, har spørsmål, eller ønsker å benytte våre tjenester! Vi i RKK og våre koordinatorer har den nødvendige kunnskapen om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det gjør at du gjennom RKKs tjenester og personell kan sikre at alle plikter og rettigheter ivaretas i henhold til Byggherreforskriften

Kontakt RKK Rådgivning

Her kan du ta kontakt dersom du ønsker våre SHA-tjenester.

  RKK Rådgivning AS

  Organisasjonsnummer: 923 152 075
  +4792037087
  firma@rkkr.no
  Kontor i Oslo
  Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
  Kontor i Trondheim
  Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
  Kontor i Drammen
  Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
  Kontor i Bergen
  Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

  Følg oss gjerne på Linkedin!