Hva gjør en SHA-koordinator?

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

Byggeprosjekt innebærer risiko

I bygg og anlegg jobbes det med farlige arbeidsoppgaver i omgivelser under stadig endring. Godt arbeid med SHA i prosjekteringen reduserer ulykkespotensialet på byggeplassen. Vi har derfor en risikobasert tilnærming til våre prosjekter. Vi i RKK Rådgivning jobber for å gi gode faglige risikovurderinger i hvert enkelt byggeprosjekt. Vi vil ivareta arbeidernes SHA på en profesjonell og pålitelig måte, og bidra til å sørge for grundig kartlegging og risikovurdering før et byggeprosjekt starter. Som et rent SHA-drevet firma, er våre viktigste oppgaver å jobbe kontinuerlig med å forebygge ulykker og redusere konsekvensene av de som likevel inntreffer.

SHA-Koordinatoren skal se
det spesielle ved hvert prosjekt

Alle byggeprosjekt er lovpålagt å utpeke en SHA-koordinator. SHA-koordinator defineres som enhver fysisk eller juridisk person, som på vegne av Byggherren sørger for koordinering av SHA under prosjektering eller utførelse av et byggeprosjekt (Byggherreforskriften §4,). Koordinatorens rolle og oppgaver følger av Byggherreforskriften (BHF) og har som hensikt å styre risikoene som Byggherren har tilført prosjektet. Mange misforstår SHA som et synonym til HMS. I motsetning til HMS, som er en konstant del av en virksomhets internkontrollsystem, må SHA skreddersys til hvert enkelt prosjekt. En god SHA-koordinator har evnen til å se det spesielle ved hvert prosjekt og risikopotensialet som ligger i dette.

Risikovurderinger, SHA-koordinatorer, KU, KP, BHR, Byggherrens representant

Risikovurderinger gjøres best i team

SHA-koordinatoren sørger for at risikovurderinger blir gjort, og at arbeidet som gjøres er av god kvalitet. Koordinator prosjekterende (KP) sin kanskje viktigste oppgave er å utarbeide SHA-planen. De spesifikke tiltakene som er identifisert i SHA-planen skal følges opp av koordinator utførende (KU). Hos RKK Rådgivning påtar vi oss rollene som KP og KU. Våre erfarne SHA-koordinatorer har en grunnleggende forståelse av SHA som eget fagfelt. Erfaring og faglig kunnskap skaper et helhetlig bilde og innsikt i hvordan en byggeplass fungerer. Vi har derfor et godt grunnlag for å kunne danne et risikobilde av arbeidsoperasjonene som skal utføres og omgivelsene rundt.

SHA Sikkerhet og Arbeidsmiljø BIM Risk management

Kunnskap og ferdigheter innenfor risikostyring
er viktig for å kunne avdekke skjulte farer

Gode risikoanalyser forutsetter at man er åpen og kreativ, og ikke bare repeterer det man har gjort i tidligere prosjekter. Uten tilstrekkelig åpenhet og kreativitet kan risikoer og mulige uønskede hendelser bli neglisjert, undervurdert eller glemt. En SHA-koordinator kan derfor være avgjørende for at risikoanalysene holder god kvalitet. Erfaringsvis opplever vi at fagspesialister og rådgivende ingeniører ikke nødvendigvis har tilstrekkelig sikkerhetsfaglig innsikt til å identifisere bredden av mulige risikoer i det de har prosjektert. Dette kan føre til risikoanalyser av begrenset kvalitet. En SHA-koordinator har kompetanse til å hjelpe fagspesialister med å identifisere farer i sitt arbeid, veilede i dem i å vurdere flere sider av prosjektrettet, og til å tenke utenfor boksen. Gjennom godt samarbeid mellom SHA-koordinator og fagspesialist oppdages risiko som ikke ville blitt oppdaget uten hjelp av en SHA-koordinator.

Kontakt RKK Rådgivning

Her kan du ta kontakt dersom du ønsker våre SHA-tjenester.

  RKK Rådgivning AS

  Organisasjonsnummer: 923 152 075
  +4792037087
  firma@rkkr.no
  Kontor i Oslo
  Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
  Kontor i Trondheim
  Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
  Kontor i Drammen
  Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
  Kontor i Bergen
  Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

  Følg oss gjerne på Linkedin!