Hva er spesifikke tiltak?

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2021/07/Byggeplass-Olavs-Plass-640x480.jpg

RKK Rådgivning ønsker å redusere
risiko i størst mulig grad

Det er byggherren sitt ansvar, og vår oppgave som SHA-koordinatorer å sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer med i SHA-planen. RKK Rådgivning kan tilby en grundig og strukturert risikoanalyse tidlig i prosjektets planleggingsfase. På flere av våre prosjekter har vi klart å opprettholde et godt omdømme ved å gjøre gode faglige vurderinger av risikoforhold og implementere disse i SHA-planen til det utvalgte prosjekt. Vår prioritet vil alltid være å få avdekket arbeidsoperasjoner med uakseptabelt risikonivå så tidlig som mulig i prosjekteringsfasen. Vårt mål med å sette spesifikke tiltak er å vite hvilke risikoforhold koordinator uførende og byggherren skal følge opp i utførelsesfasen av prosjektet. Koordinator utførende vet dermed hva som skal følges opp under utførelsen av byggearbeidet.

Risikovurderinger, SHA-koordinatorer, KU, KP, BHR, Byggherrens representant

Spesifikke tiltak beskrevet i SHA-plan

Spesifikke tiltak skal både beskrives i detalj og tas inn i SHA-planen. Dette gjøres i form av en tabell. Tabellen viser klart og tydelig spesifikke tiltak som er avdekket. Det skal foreligge spesifikke tiltak for arbeidsoperasjoner eller forhold som er vurdert å være spesielt risikofylte for prosjektet for å oppnå akseptabel risiko. Spesifikke tiltak blir derfor beskrevet i tabellvedlegget med den hensikt å opplyse alle aktører på prosjektet om eksisterende fare elementer.

For opplistet eksempelliste se Byggherreforskriften § 8 tredje ledd.

SHA Spesfikke tiltak

Hensikten med spesifikke tiltak

RKK Rådgivning vil kunne se og avgjøre hva som bør defineres som spesifikke tiltak allerede i prosjekteringsfasen. Vi ønsker derfor å komme inn i prosjektet så tidlig som mulig. RKK Rådgivning avgjør i samråd med Byggherre eller prosjektleder hvilke spesifikke tiltak som må settes og hvordan disse må beskrives i SHA-planen. RKK Rådgivning sin hensikt vil alltid være å få redusert risikoen i utførelsesfasen.

Byggeprosjekter som blant annet krever arkitektoniske utforminger, lokasjon og krevende forhold vil ha behov for å få iverksatt spesifikke tiltak for å sikre arbeiderens helse, sikkerhet og arbeidsmiljø.

Tiltakene må derfor foreligge så tidlig som mulig i prosjekteringsfasen. De skal videreformidles til entreprenøren og de prosjekterende enten via Byggherre (BH) eller Byggherrens Representant (BHR). Vanligvis vil de kunne knyttes opp imot en beskrevet farekilde eller aktivitet som kan føre til en fare eller en uønsket hendelse.

RKK Rådgivning har kompetansen som trengs for å avdekke spesifikke tiltak

For å få innarbeidet gode SHA rutiner på prosjektet, vil entreprenør være avhengig av kontinuerlig rådføring fra SHA-koordinator. RKK Rådgivning kan tilby viktig kompetanse for å få avdekke fare elementer og dermed tilføye tiltak som er konkrete, er fleksible og prosjektspesifikke. Vi vil også kunne sette en reell plan for arbeid med SHA på prosjektet. Vi ser på SHA-planen som styringsdokumentet til byggherren og vil fungere som dens representant.

Både SHA-koordinator og byggherren har plikt til å informere om spesifikke tiltak til de prosjekterende. Spesifikke tiltak skal helst fanges opp i prosjekteringsfasen og informeres om i forkant av utførelsesfasen. RKK Rådgivning ser allikevel ofte behov for tilføring av spesifikke tiltak også i prosjektets utførende fase. I slike tilfeller har alle parter involvert i prosjektet informasjonsplikt ovenfor byggherre, slik at dette kan implementeres umiddelbart inn i SHA-planen og videreformidles til alle involverte parter i prosjektet. Spesifikke tiltak utgjør det viktigste bidraget av SHA-planen , og er basert på risikovurderinger utført av byggherren og de prosjekterende for å sikre arbeidernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

SHA Spesifikke tiltak

Kontakt RKK Rådgivning

Her kan du ta kontakt dersom du ønsker våre SHA-tjenester.

  RKK Rådgivning AS

  Organisasjonsnummer: 923 152 075
  +4792037087
  firma@rkkr.no
  Kontor i Oslo
  Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
  Kontor i Trondheim
  Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
  Kontor i Drammen
  Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
  Kontor i Bergen
  Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

  Følg oss gjerne på Linkedin!