Hvorfor er det viktig med en god KP og en god KU?

En Koordinator Prosjekterende (KP) og en Koordinator Utførende (KU) som gjør en god jobb med SHA-koordineringen i planleggings og utføringsfasen bidrar både til at man fanger opp flere av de ulike risikomomentene slik at man kan være føre var, og på den måten mulig oppnår færre ulykker og skader, og til at alle involverte vet hva man skal gjøre dersom uhellet først er ute. Dette kan igjen bidra både til lavere og kortere sykefravær, og til en følelse av trygghet og trivsel på arbeidsplassen, som igjen spiller positivt inn på det psykososiale miljøet på jobb. Sist, men ikke minst bidrar god SHA koordinering både til å bygge, og å sikre fortsatt godt omdømme og renommé for alle involverte i prosjektet, og for bransjen i sin helhet.

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2022/10/Maria-Tran-Ostensjobanen-640x480.jpg

Hva må jeg kunne som KP eller KU?

Både KP og KU- rollen er viktige roller. Dersom arbeidsoppgavene som følger stillingene ikke utføres riktig, kan det påløpe potensielt svært store helsemessig, økonomiske, og juridisk konsekvenser for bedriften og enkeltpersoner. Det er derfor essensielt at koordinatoren(e) har den nødvendige kunnskap om SHA, og nødvendig kompetanse for å avdekke følge opp og foreslå/ iverksette risikoreduserende tiltak for det aktuelle i prosjektet. BHF § 13. fastslår også kravet til nødvendig kompetanse sort på hvit. Enhver som skal påta seg en slik rolle bør derfor, slik vi ser det, ha kompetanse og oversikt over en rekke ulike områder. Disse områdene bør innbefatte blant annet:

 • Lover og forskrifter som regulerer SHA/HMS
 • Entreprisemodeller
 • Rollefordeling i kontraktsforhold
 • Risiko og risikovurderinger
 • Prosjekteringsprosessen
 • Fremdriftsplanlegging
 • Bruk av digitale modeller/BIM
 • Tidsaktuell erfaring og kunnskap om bransjens aktører
 • Byggeprosesser og tilhørende arbeidsprosesser

Koordinator prosjekterende (KP)

Som Koordinator Prosjekterende (KP) har du en rolle hvor du skal identifisere forhold det er særlig viktig å ta hensyn til under utførelsen av prosjektet. En KP har også ansvar for å koordinere de ulike risikoforholdene fra alle de prosjekterende fagområdene, og passe på at disse integreres under spesifikke tiltak i SHA- planen.

Videre sørger KP for at de plikter som følger av byggherreforskriften blir ivaretatt i prosjekteringen. Dette gjøres blant annet ved å utarbeide SHA-plan og påse at SHA er et fast tema i prosjekteringsmøter og en del av vurderingsgrunnlaget ved valg av tekniske og arkitektoniske løsninger.  Sist, men ikke minst, bidrar KP til at SHA blir ivaretatt i utførelsesfasen av prosjektet ved at SHA er inkludert i fremdriftsplan for det videre arbeidet. (Du kan lese mer om rollen som KP )

Koordinator utførende (KU)

Som KU er det din jobb å sørge for at de plikter som er nedfelt i byggherreforskriften blir ivaretatt i selve utførelsen av prosjektet. Dette innebærer at en viktig del av rollen og arbeidet blir å sette seg inn i SHA-planen KP har utarbeidet, og evt. øvrige prosjektdokumenter som HMS planer fra entreprenør, samt å sørge for at foreskrevne meldinger blir oversendt Arbeidstilsynet.

Dersom/når KP ikke lenger er delaktig i prosjektet, er det dessuten KU sin oppgave å ajourføre og kompletterer SHA planen underveis, eksempelvis ved endringer i prosjekteringen, eller dersom det oppstår/oppdages nye risikoforhold. Slik sett er det en fordel at KU deltar i vernerunder, for å forsikre at anvisninger i SHA-planen når det gjelder risiko og tiltak blir fulgt. Det gjelder også rapportering av eventuelle avvik til Byggherren.

Sist, men ikke minst, passer KU på at sikkerhet helse og arbeidsmiljø er et gjennomgående, fast tema på byggemøter, og også en del av vurderingsgrunnlaget ved valg av de tekniske, organisatoriske og fremdriftsmessige løsningene i utførelsesfasen av prosjektet.

Du kan lese mer om rollen som Koordinator utførende her

Da en SHA- plan uansett må skreddersys for hvert enkelt prosjekt, og en koordinators viktigste oppgave er å se risiko som kan oppstå i hvert enkelt bygg eller anleggsprosjekt, er det viktigste likevel at du som påtar deg rollen som KP og/ eller KU har god oversikt og et godt overblikk over hva som er det spesielle med akkurat dette prosjektet, og hvilke farer som da kan oppstå.

Tidligere erfaring med liknende prosjekter og et godt trent øye for SHA er alltid en fordel. Har du ikke den nødvendige erfaringen eller kompetansen, plikter du ifølge lovverket å skaffe deg denne før du tar på deg rollen, eller å si ifra deg rollen underveis om du skulle oppdage at du har gapt over for mye. Og husk, ikke vær redd for å få med deg en mer erfaren kollega på laget, spørre om hjelp, eller leie inn en ekspert, hvis du føler du har tatt deg vann over hodet. Det kan spare både deg og firmaet ditt for mye økonomisk og juridisk hodebry. Dessuten kan det bidra til å bygge og å opprettholde gode standarder i bransjen.

Hvordan man lager en god SHA- plan, samt et gratis nedlastbart eksempel, kan du finne her: Hvordan lage en god SHA- plan?

Har du flere spørsmål, eller trenger du hjelp?

Vi kan SHA

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger rådgivning innen SHA, har spørsmål, eller ønsker å benytte våre tjenester! Vi i RKK og våre koordinatorer har den nødvendige kunnskapen om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det gjør at du gjennom RKKs tjenester og personell kan sikre at alle plikter og rettigheter ivaretas i henhold til Byggherreforskriften

Kontakt RKK Rådgivning

Her kan du ta kontakt dersom du ønsker våre SHA-tjenester.

  RKK Rådgivning AS

  Organisasjonsnummer: 923 152 075
  +4792037087
  firma@rkkr.no
  Kontor i Oslo
  Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
  Kontor i Trondheim
  Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
  Kontor i Drammen
  Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
  Kontor i Bergen
  Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

  Følg oss gjerne på Linkedin!