Byggherreforskriften

Byggherreforskriften setter strenge krav til deg som byggherre. RKK Rådgivning kan hjelpe deg med å sørge for at du følger kravene i henhold til forskriften.

Kontakt oss i dag

I flere år har bygg- og anleggsnæringen ligget på topp over antall skader og dødsfall i forbindelse med arbeidet. I 2020 skrev Arbeidstilsynet at de vanligste årsakene til ulykkene var farlige handlinger, mangler ved operativ ledelse og manglende risikostyring.

Byggherreforskriften er ett av tiltakene som skal beskytte arbeidstakerne fra skader og ulykker under bygg- eller anleggsarbeid. I 2020 ble det gjort endringer i forskriften som stiller strengere krav til byggherren. Endringene trådte i kraft 1. januar 2021. Formålet med endringene er å gjøre kravene til byggherren enda tydeligere. 

Hva er byggherreforskriften?

SHA i Felten
SHA Byggherreforskriften KP KU Koordinator prosjekterende Koordinator Utførende SHA-kooordinator Byggherre

Byggherreforskriften er selve forskriften om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplasser. Forskriften har hjemmel i arbeidsmiljøloven og har som formål å verne arbeidstakerne i byggebransjen mot farer ved at byggherre ivaretar hensyn til sikkerhet, helse, og arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Denne forskriften gjelder på alle arbeidsplasser der det utføres bygge- eller anleggsarbeid. 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen

Dette betyr at hvis du er byggherre, så må du sørge for at det foretas risikovurderinger og tiltak med hensyn til de ansattes sikkerhet. Du må sørge for å utarbeide en plan allerede under planlegging og prosjektering. Da sørger du for at SHA ivaretas fra start og at alle risikoforhold tas med i betraktning. Byggherren skal sørge for at SHA er ivaretatt under hele bygge- eller anleggsarbeidet. 

Kort sagt er byggherreforskriften en forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for bygge- eller anleggsplassen. Forskriften er utformet av arbeids- og sosialdepartementet og skal følges opp av byggherrens representant. 

To personer med refleksvest som går befaring på byggeplass.

Byggherrens representant 

Byggherrens representant er en fysisk person eller juridisk instans som skal sørge for at det spesifikke beskrevne arbeid og og andre plikter i forskriften blir gjennomført og overholdt. Dette krever en stor, men nødvendig kompetanse som også innebærer at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering. 

Prosjektering og utførelse av byggherreforskriften, å innarbeide relevante deler av forskriften i riktige ledd i utførelsen av bygge- eller anleggsarbeidet, samt koordinering av denne rollen innebærer med andre ord et stort arbeid. 

Spar tid og få jobben gjort riktig

Med en rådgiver fra RKK Rådgivning kan du som byggherre være sikker på at rollen som representant for byggherren utføres etter alle krav i forskriften.

Vi hjelper deg med SHA

Under §5 i byggherreforskriften heter det blant annet at byggherren må sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. 

Dette kan vi i RKK Rådgivning hjelpe deg med. Vi har spesialisert oss på SHA, og kan blant annet tilby opplæring og kursing i SHA og HMS, og innføring i byggherreforskriften. Vi kan også hjelpe deg med å utforme en SHA-plan slik forskriften krever. SHA-planen skal være spesifikk for bygge- eller anleggsprosjektet, og skal ikke brukes til andre prosjekter.

Våre tjenester

Her er noen av de andre tjenestene vi tilbyr: 

 • Utføre kontroller av lønns- og arbeidsvilkår
 • Opplæring rundt forskriften
 • Utarbeide rutiner for bedrifter
 • BHR
 • KU
 • KP
 • Byggeplass kontroller
 • HMS-kort kontroller
 • Hjelp og innføring i HMSREG
 • Verktøy for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Arbeidere i refleksvest står på en byggeplass.

Våre SHA-koordinatorer

I byggherreforskriften står det at byggherren kan velge seg ut en koordinator som har ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. 

RKK Rådgivning har gjort dette ved flere anledninger, og vi tar gjerne på oss slike oppdrag. Vi jobber hovedsakelig med prosjektering og utførelse i form av rollene som koordinator prosjekterende (KP) og koordinator utførende (KU). 

Koordinatorene har erfaring og kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og sørger for at SHA blir ivaretatt gjennom hele prosjektet. I rollen som koordinator har man også som ansvar å følge opp aktuelle risikoforhold. Dette kan føre til økt trivsel, lavere sykefravær, færre ulykker og mer fornøyde entreprenører og arbeidstakere.

Koordinator prosjekterende

Koordinator prosjekterende jobber tett med de prosjekterende i prosjektet for å sikre at prosjektets risikobilde er ivaretatt i prosjekteringen. Byggherreforskriften understreker dette gjennom følgende: 

§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for og legge til rette for dialog og samarbeid mellom involverte aktører.

Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen handler om å:

 1. Sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko håndteres helhetlig
 2. Påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter
 3. Sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og miljø.

§ 17. Den prosjekterendes plikter

Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger. Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. 

Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre fag og skal dokumenteres. Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette beskrives og meddeles byggherren.

De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12. Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen, etter § 5 første ledd bokstav c.

Koordinator utførende

Våre koordinator utførende har ansvar for å ivareta byggherreforskriftens krav til koordinering og påse at byggherrens krav til forebyggende tiltak gjennomføres. 

Dette kan blant annet innebære å gå gjennom og ferdigstille SHA-planen, sørge for at anvisningene i SHA-planen blir fulgt og rapportere eventuelle avvik til byggherren. 

Les også: SHA-koordinator

Koordinatorer fra RKK Rådgivning ute på byggeplass.

Les mer om Byggherreforskriften her.

RKK Rådgivning – spesialister på SHA

For å redusere antallet skader og ulykker i bygg- og anleggsprosjekter, er det viktig at det utarbeides gode rutiner for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i alle leddene av prosjektet.

RKK Rådgivning er spesialister på SHA, og kan hjelpe deg med å integrere rutiner og planer for SHA i ditt byggeprosjekt. Vi utfører både små og store oppdrag av ulik varighet, og jobber både for private og offentlige kunder. 

Hos oss møter du dyktige og hyggelige rådgivere som har spisskompetanse på SHA og byggherreforskriften. Ved å samarbeide med oss kan du være sikker på at prosjektet blir gjennomført på en trygg måte. 

Gode grunner for å velge RKK Rådgivning

RKK Rådgivning er en organisasjon som tilbyr rådgivning, opplæring og kompetanseutvikling for både arbeidsgivere og enkeltmannsforetak.

Her er noen grunner til hvorfor man kan velge RKK Rådgivning:

Dialog og samhandling: Vi tilpasser løsninger for deg. RKK Rådgivning tilbyr skreddersydde løsninger som er tilpasset kundens spesifikke behov og ønsker. Vi kan tilby alt fra enkle rådgivningstjenester til omfattende opplæringsprogrammer.

 • Erfaring og kompetanse: Vi har lang erfaring og bred kompetanse innenfor rådgivning, opplæring og kompetanseutvikling. Vi tilbyr skreddersydde løsninger for hver enkelt kunde, og tilbyr tjenester til en rekke bransjer og organisasjoner.
 • Dyktige konsulenter: Vi har dyktige og erfarne konsulenter som kan tilby profesjonell rådgivning og veiledning, i tillegg har vi et bredt nettverk av samarbeidspartnere og bransjeeksperter som kan bidra med spesialisert kompetanse og erfaring.
 • Digital kompetanse: RKK Rådgivning har en sterk digital kompetanse og tilbyr digitale løsninger for både opplæring og rådgivning. Vi hjelper bedrifter med å utvikle digitale strategier og implementere nye teknologier i virksomheten.
 • Lokalt engasjement: Vi er engasjert i vårt lokalsamfunn og tilbyr tjenester og støtte til enkeltpersoner og organisasjoner i regionen. Vi er en pådriver for næringsutvikling og kompetansebygging i vårt geografiske område.
 • Kvalitetssikring: Vi har sterk kvalitetssikring på våre tjenester, og sikrer at alle tjenester leveres i henhold til høye standarder og krav. Dette gir kundene en trygghet og tillit til tjenestene som vi tilbyr.

Les mer om oss i RKK Rådgivning her.

Kontakt oss for rådgivning til ditt byggeprosjekt

Hvis du lurer på noe angående våre tjenester, så ta gjerne kontakt med oss på telefon: 920 37 087. Du kan også ta kontakt med oss via lenken nedenfor.

Kontakt oss i dag

RKK Rådgivning AS er partner i Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg.

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/03/Samarbeid-for-sikkerhet-i-bygg-og-anlegg-sfs-ba-320x180.png

RKK Rådgivning AS

Organisasjonsnummer: 923 152 075
+4792037087
firma@rkkr.no
Kontor i Oslo
Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
Kontor i Trondheim
Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
Kontor i Drammen
Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
Kontor i Bergen
Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

Følg oss gjerne på Linkedin!