Hvordan lage en SHA-plan?

SHA-plan – en nødvendighet

Byggherren skal sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), før arbeidet starter på ett hvert byggeprosjekt. SHA-planen er lovfestet i henhold til Byggherreforskriften (BHF).  Planen handler om å belyse de farer som er tilført av byggherren som for eksempel lokasjon, plassering, utformingen av bygget samt hvordan farene skal håndteres. Planen skal vise prosjektorganisering, fremdrift, entrepriseform, og organisasjonskart.

SHA-planen skal være ferdigstilt og tilgjengelig ved oppstart av utførelsen i prosjektet for alle entreprenørene. Dette stilles som et krav til Byggherren og er dens ansvar å påse. SHA-planen skal bli utarbeidet etter gitte krav i Byggherreforskriften. SHA-planen skal alltid være med ved utsendelse av prosjektets tilbudsgrunnlag. Årsaken til at vi gjør dette er for å opplyse entreprenørene om risikoforhold i det aktuelle prosjektet, slik at de kan ta med disse forutsetningene når de skal gi tilbud til gjennomføring av oppdraget. Det er byggherrens ansvar å oppdatere SHA-Planen ved endringer. Vanligvis gjøres endringer av SHA-koordinator i prosjektet.

HMS-tavle for SHA-plan henges opp

En ferdigutarbeidet SHA-plan

skal inneholde følgende:

 • Et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen.
 • En fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres.
 • En beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for liv og helse forbundet med ulike typer arbeid som gjennomføres i et bygg- og anleggsprosjekt.
 • En rutine for behandling av endringer og oppdatering av SHA-planen.
https://rkkr.no/wp-content/uploads/2021/06/Last-ned-mappe.png
[goal id=”4632″]

Organisasjonskart

Organisasjonskartet er en oversikt over entrepriseform og hvordan Byggherren organiserer prosjektet. Her må det fremkomme hvem som innehar de ulike rollene i Byggherreforskriften og hvordan de utførende virksomhetene er organisert.

Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres. Det skal her tas hensyn til koordinering av de forskjellige aktivitetene som er i prosjektet for å unngå risikofylte situasjoner med manglende koordinering.

Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke sammenfaller i tid. Dette må foreligge slik at arbeidstakerne ikke vil utsettes for farer. Fremdriftsplanen skal være så detaljert at den er et hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Spesifikke tiltak

Før oppstart av et bygg- eller anleggsprosjekt skal SHA-planen inneholde spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsesfasen, for å redusere risikoen byggherren og de prosjekterende har brakt til prosjektet gjennom sine valg. Disse spesifikke tiltakene skal kunne knyttes opp til beskrevet risiko i SHA-planen og har som mål å redusere denne i størst mulig grad. Det er viktig at byggherren i samråd med Koordinator Prosjekterende(KP) tar utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på den enkelte bygg- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene.

Byggherren og KP må alltid sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer med i SHA-planen. Alle på byggeplassen har et ansvar å rapportere til byggherrens Representant (BHR) om hvilke risikoforhold som krever spesifikke tiltak i utarbeidelsen av SHA-planen. Det er byggherres plikt å sørge for at hensynet til SHA på prosjektet blir ivaretatt, og det er KP sitt ansvar å risikovurdere forhold knyttet til SHA på prosjektet.

Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke sammenfaller i tid. Dette må foreligge slik at arbeidstakerne ikke vil utsettes for farer. Fremdriftsplanen skal være så detaljert at den er et hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Rutiner for endring

Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres.

Byggherren har opplysningsplikt om endringer i planen skulle forekomme under fremdriften av prosjektet. Dette vil være endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Og fordi når situasjonen endrer seg, har risikobildet og farene i prosjektet endret seg. Disse endringene må dokumenteres i SHA-planen.

Oppsummering

SHA-planen skal være laget og tilpasset for det enkelte prosjekt. SHA-Planen skal ta utgangspunkt i de risikoene og farene som byggherren har tilført prosjektet.

Byggherren har også plikt om å oppbevare SHA-planen inntil seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med dette vil hovedsakelig være å sikre at planen er tilgjengelig for etterkontroll.

Kontakt RKK Rådgivning

Her kan du ta kontakt dersom du ønsker våre SHA-tjenester.

  RKK Rådgivning AS

  Organisasjonsnummer: 923 152 075
  +4792037087
  firma@rkkr.no
  Kontor i Oslo
  Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
  Kontor i Trondheim
  Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
  Kontor i Drammen
  Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
  Kontor i Bergen
  Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

  Følg oss gjerne på Linkedin!