SHA-koordinator

Trenger du en ekstern SHA-koordinator til ditt byggeprosjekt? RKK Rådgivning er spesialister på SHA. Les hva vi kan tilby her.

Kontakt oss i dag

SHA og HMS er to begreper som ofte brukes om hverandre, men det er flere forskjeller mellom dem. 

HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og SHA står for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. HMS-begrepet brukes om alle typer arbeidsplasser, mens SHA gjelder spesifikt for bygg- og anleggsbransjen.

Bygg- og anleggsbransjen har i flere år vært den bransjen med flest arbeidsulykker, og derfor er det spesielt viktig å utarbeide gode rutiner med HMS og SHA. 

SHA-koordinator, Koordinator prosjekterende KP, Koordinator utførende KU,

Vi bistår deg som SHA-koordinator

Byggherreforskriften er ett av tiltakene som skal beskytte arbeidstakerne innen bygg og anlegg mot ulykker på arbeidsplassen. 

Forskriften gjelder «for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid». 

I byggherreforskriften kommer det blant annet frem at byggherren har rett til å utvelge en koordinator som utfører koordineringen på vegne av byggherren. Dette er noe av det vi i RKK Rådgivning kan bistå deg med. 

Alle byggeprosjekt innebærer risiko. SHA-koordinatorens viktigste oppgave vil derfor være å forhindre og forebygge risiko på bygg og anleggsplassen.

Vi er spesialister på SHA og koordinering av risikoforhold, og har lang erfaring med å fungere som SHA-koordinator overfor byggherren. Som SHA-koordinatorer er vi alltid på byggherrens side, og vi jobber for å ivareta byggherrens interesser. 

Koordinator prosjekterende og koordinator utførende

RKK Rådgivning AS ønsker å komme så tidlig inn i prosjektet som mulig for å kunne identifisere forhold det er spesielt viktig å ta hensyn til gjennom prosjektet. 

På denne måten kan vi utarbeide gode SHA-rutiner som følger byggherreforskriften og reduserer risikoen for skader eller ulykker på arbeidsplassen. 

RKK Rådgivning jobber hovedsakelig med rollene koordinator prosjekterende (KP) og koordinator utførende (KU). 

KP har ansvar for at pliktene som kommer frem i byggherreforskriften blir ivaretatt under byggeprosjektet. Noen av de vanligste oppgavene til KP er å utarbeide en SHA-plan og påse at farene fra prosjekteringen blir ivaretatt i utførelsesfasen av prosjektet. 

Ifølge byggherreforskriften er det lovpålagt for alle byggherrer å utarbeide en SHA-plan før oppstarten av et byggeprosjekt. Planen skal være lett tilgjengelig for de ansatte på bygge- eller anleggsplassen, og skal oppdateres med en gang det skjer endringer som har betydning for de ansatte sin sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

En del av ansvaret til koordinator utførende er å ivareta byggherreforskriftens krav til koordinering og passe på at kravene til forebyggende tiltak gjennomføres (spesifikke tiltak §8 og §17). Vanlige oppgaver for en KU er å sette seg inn i SHA-planen KP har laget og ajourføre og fullføre SHA-planen.

Koordinering i utførelsesfasen

I utførelsesfasen har KU ansvar for å følge opp de risikoforhold som kommer frem i SHA-planen og om det skulle skje endringer i prosjektet som angår disse. Dette vil være endringer som kan ha betydning for arbeidstakerens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Koordineringen i utførelsesfasen handler også om å tilse at tiltakene i SHA-planen blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av jobben til KU er også å sørge for at det settes av tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoppgavene, og at arbeidet til arbeidsgivere og enkeltmannsforetak blir koordinert. 

KU har også ansvar for at det skrives oversiktslister i henhold til §15. Dette innebærer blant annet:

  • Navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
  • Navn på byggherren, navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter
  • Organisasjonsnummer på registreringspliktige virksomheter
  • Navn og fødselsdato på arbeidsgiver
  • HMS kortnummer på alle som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen

Både KP og SHA koordinator KU kan følge opp og rapportere endringer i SHA-planen. Dette vil stort sett handle om hvilken entreprise og fase prosjektet er i. 

Deretter rapporterer SHA-koordinatoren om eventuelle endringer til byggherren, og passer på at SHA er et fast tema under prosjektering- eller byggemøter. 

SHA-koordinator, Koordinator prosjekterende KP, Koordinator utførende KU,

Fordeler ved å ha en SHA-koordinator

Byggeprosjekter innebærer ulike risikoer og farer for arbeidere, entreprenører og besøkende. En SHA-koordinator bidrar til å identifisere og håndtere disse risikoene gjennom hele prosessen. De sørger for at riktig sikkerhetsutstyr er tilgjengelig, at relevante prosedyrer og retningslinjer følges, og at eventuelle farlige forhold blir adressert og håndtert effektivt. Sikkerheten til alle involverte er deres høyeste prioritet.

  • En SHA-koordinator er ansvarlig for å sikre at alle nødvendige forskrifter blir overholdt gjennom hele byggeprosjektet. De holder seg oppdatert på gjeldende lover og forskrifter og sørger for at alle involverte parter er klar over sine forpliktelser og tar nødvendige forholdsregler. Byggeprosjekter kan være komplekse og involvere flere entreprenører, underleverandører og forskjellige arbeidsoperasjoner.
  • En SHA-koordinator hjelper til med å identifisere og vurdere potensielle risikoer knyttet til arbeidsprosesser, materialer, utstyr og arbeidsmiljø. De utvikler og implementerer tiltak for å minimere eller eliminere risikoene, og sørger for at alle involverte er klar over og følger disse tiltakene.
  • En SHA-koordinator fungerer som bindeledd mellom ulike interessenter i byggeprosjektet, inkludert entreprenører, underentreprenører, byggherre og myndigheter. De fasiliterer kommunikasjonen og samarbeidet mellom disse partene for å sikre at alle er informert og involvert i sikkerhets- og helseaspektene ved prosjektet.

Les mer om hva en SHA-koordinator gjør her.

Våre tjenester

RKK Rådgivning AS har spisskompetanse innen SHA. I tillegg til å fungere som SHA-koordinator overfor byggherren, kan vi tilby tjenester som: Opplæring og kursing i SHA, innføring i byggherreforskriften og utarbeidelse av rutiner med SHA. Les mer om SHA-rådgivning her.

Vi er et allsidig firma som jobber både med bygg, anlegg og samferdsel. Hos oss møter du dyktige og erfarne rådgivere som har bred kunnskap om SHA. Vi utfører både små og store oppdrag av ulik varighet. 

Hvis du lurer på noe angående våre tjenester eller ønsker at vi skal bistå deg som SHA-koordinator, så ta kontakt med oss i dag. Vi er alltid klare for en uforpliktende prat!

Kontakt oss i dag

RKK Rådgivning AS er partner i Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg.

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/03/Samarbeid-for-sikkerhet-i-bygg-og-anlegg-sfs-ba-320x180.png

RKK Rådgivning AS

Organisasjonsnummer: 923 152 075
+4792037087
firma@rkkr.no
Kontor i Oslo
Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
Kontor i Trondheim
Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
Kontor i Drammen
Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
Kontor i Bergen
Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

Følg oss gjerne på Linkedin!