SHA-plan

Alle byggherrer må lage en såkalt SHA-plan før oppstarten av et byggeprosjekt. Men hva er SHA og hva må planen inneholde? Det går vi nærmere inn på her.

Kontakt oss i dag

SHA står for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, og kan lett forvirres med begrepet HMS (helse, miljø og sikkerhet). 

Forskjellen på disse to er at HMS gjelder sikkerhet på alle mulige arbeidsplasser og er knyttet til internkontrollforskriften, mens SHA er spesifikt rettet mot sikkerhet på bygge- eller anleggsplasser.

Sikkerhet, helse, og arbeidsmiljø (SHA)

To koordinatorer fra RKK Rådgivning går befaring på byggeplass

SHA er en samlebetegnelse på tiltak som må gjøres for å ivareta arbeidstakerne sin sikkerhet på byggeplassen. Disse tiltakene er nedfelt i byggherreforskriften. 1. januar 2021 ble det gjort endringer i denne forskriften som gjorde kravene til byggherren enda tydeligere.

Byggherrens ansvar

Endringene gjør at det nå er lovpålagt for alle byggherrer å utarbeide en SHA-plan før oppstarten av et byggeprosjekt. 

I forskriften står det blant annet at byggherren skal sørge for at skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er lett tilgjengelig for de ansatte på arbeidsplassen. Planen skal også oppdateres med én gang det skjer endringer som har betydning for ansatte.

SHA-planer skal blant annet bestå av:

  • Et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og type entreprise.
  • En fremdriftsplan som beskriver hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres. 
  • En beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendig for å ivareta de ansattes sikkerhet. Her har byggherren plikt til å opplyse om farene som er tilført prosjektet gjennom arkitektoniske forhold, spesielle forhold rundt lokasjonen på bygg og anleggsplassen og lignende. Dette vil for eksempel være arbeid på steder med passerende trafikk, arbeid nær høyspentledninger, arbeid på steder der det er fare for ras og lignende, samt utfordrende konstruksjoner med mer.
  • Beskrivelse av rutine for behandling av eventuelle endringer og oppdateringer av planen.

HMS-tavle for SHA-plan henges opp

Hensikten med SHA-planen

Årsaken til at byggherren skal utarbeide en forsvarlig og oppdatert SHA-plan er nettopp for å sørge for at arbeidstakernes sikkerhet ivaretas. 

En stor del av byggherrens arbeid rundt SHA-planer er å få full oversikt over alle risikomomenter på bygge- og anleggsplassen som kan være til fare for liv og helse. 

En slik plan skal utarbeides tidlig i prosjektet, allerede fra utredningsfasen. Byggherrens oppgaver består av å fortløpende gjennomføre risikovurderinger for å avdekke og fjerne flest mulig risikoforhold som kan føre til ulykker. I SHA-planen skal det fremkomme hvordan disse risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. 

Fordeler med SHA-plan

En SHA-plan inneholder spesifikke tiltak for å skape en helsefremmende arbeidsplass, og er en samarbeidsmodell mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er flere fordeler med SHA-planen, inkludert:

Bedre helse og trivsel blant ansatte

SHA-planen bidrar til å skape en arbeidsplass som tar hensyn til ansattes helse og trivsel, og dette kan føre til en reduksjon i sykefravær og økt arbeidsglede blant ansatte.

Bedre produktivitet

Når ansatte føler seg verdsatt og ivaretatt, kan det føre til økt produktivitet og bedre arbeidsresultater.

Reduserte kostnader

SHA-planen inneholder tiltak for å forebygge sykdom og skader blant ansatte, noe som kan bidra til å redusere kostnadene knyttet til sykefravær og arbeidsrelaterte skader.

Styrket samarbeid

SHA-planen innebærer samarbeid mellom arbeidsgiver og ansatte, og dette kan bidra til å styrke samarbeidet og tilliten mellom partene.

Positivt omdømme

En helsefremmende arbeidsplass kan være attraktivt for potensielle ansatte og kan bidra til å skape et positivt omdømme for bedriften.

Alt i alt kan SHA-planen ha mange positive effekter for både ansatte og arbeidsgivere. Det er et viktig krav og en investering i en sunn og produktiv arbeidsplass.

HMS og SHA

Det er ikke bare byggherren som skal tenke på arbeidernes helse, miljø og sikkerhet. Ifølge byggherreforskriften §18 skal enhver virksomhet som er inne på bygge- eller anleggsplasser inkludere de delene av prosjektets SHA-plan som er relevant for sitt arbeid i sitt eget HMS-system. På den måten knyttes HMS og SHA sammen, slik at det blir et godkjent byggeprosjekt av arbeidstilsynet.

RKK Rådgivning – spesialister på SHA

Selv om byggherreforskriften gir en pekepinn på hva en SHA-plan skal inneholde, er det ikke slik at man kan bruke den samme planen til flere byggeprosjekter. Hvert byggeprosjekt er unikt, og Arbeidstilsynet skriver følgende: «fordi hver arbeidsplass har sine sikkerhetsmessige utfordringer, vil det være behov for en spesifikk plan for hvert prosjekt».

Dette er noe av det vi i RKK Rådgivning kan bistå deg med. Vi er et selskap som har spesialisert oss på SHA, og tilbyr tjenester til både offentlige og private kunder. Hos oss møter du hyggelige og dyktige ansatte som har bred kompetanse innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og har kunnskap om hvordan dette håndteres i praksis.

Vi gjør arbeidet med SHA-plan enklere for deg og jobber hovedsakelig gjennom rollene koordinator utførende (KU) og koordinator prosjekterende (KP).

SHA-koordinator, Koordinator prosjekterende KP, Koordinator utførende KU,

Dette kan vi hjelpe deg med 

Hos oss kan du blant annet få hjelp av en koordinator utførende og en koordinator prosjekterende til å utforme en grundig SHA-plan. Da utformer den utførende koordinatoren SHA-planen og påser at SHA er et fast tema i prosjekteringsmøter. Den prosjekterende koordinatoren kompletterer og ajourfører planen.

KU sørger for at SHA-planen etterleves på bygg- og anleggsplassen og blir implementert inn risikovurderingene til entreprenørene. Koordinator utførende sørger for at SHA-planen etterleves på bygg- og anleggsplasser og at den blir implementert inn i risikovurderingene til entreprenørene. Slik kan vi gjøre sikkerhetsarbeidet på byggeplassen enklere for dere.

Les mer om hva en SHA-plan inneholder her.

Bred kompetanse

Alle våre SHA-koordinatorer har kunnskap og kompetanse om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen. Vi kan gi tilpasset rådgivning innenfor ulike faser av prosjektet. 

Vi tilbyr også kurs og workshops for å utvikle rutiner for SHA innad i deres bedrift.

Kontakt oss i dag

RKK Rådgivning hjelper deg som byggherre med å ivareta dine plikter i henhold til byggherreforskriften. Gjennom integrering og bruk av SHA i prosjektet vil det være større muligheter for å bidra til økt trivsel, færre ulykker og sikrere ferdigstillelse av prosjektet. 

Kontakt oss i dag dersom du lurer på hva vi kan hjelpe din bedrift med. Vi tar gjerne en uforpliktende prat!

Kontakt oss her

RKK Rådgivning AS er partner i Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg.

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/03/Samarbeid-for-sikkerhet-i-bygg-og-anlegg-sfs-ba-320x180.png

RKK Rådgivning AS

Organisasjonsnummer: 923 152 075
+4792037087
firma@rkkr.no
Kontor i Oslo
Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
Kontor i Trondheim
Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
Kontor i Drammen
Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
Kontor i Bergen
Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

Følg oss gjerne på Linkedin!