SHA

Hva er SHA?

Trenger din bedrift hjelp med å utarbeide rutiner i forbindelse med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø? RKK Rådgivning er spesialister på SHA-rådgivning.

Kontakt oss her

På alle arbeidsplasser er det krav til at arbeidsgiver jobber for at de ansatte skal ha en trygg arbeidshverdag som ikke utsetter de ansattes liv og helse for fare. Hva en trygg arbeidsdag betyr vil variere ut ifra hva slags bransje du jobber i. Uansett hvor du jobber skal arbeidsgiver ha rutiner for arbeidet som skal sikre de ansattes helse, miljø og sikkerhet (HMS).

HMS er dermed et kjent begrep for de fleste. Dersom du jobber på et bygge- og anleggsprosjekt, er også sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) sentralt. Det er du som byggherre som må sørge for å ivareta SHA. Dette kan vi i RKK Rådgivning hjelpe deg med.

Hva er forskjellen på HMS og SHA?

To koordinatorer fra RKK som jobber ute på byggeplass.

Som nevnt er HMS et kjent begrep for mange, og både HMS og SHA benyttes i sammenheng med at ansattes sikkerhet og helse skal ivaretas på arbeidsplassen. Et sentralt spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med begrepene er hva som er forskjellen på de to. Nedenfor kan du lese mer om hva som kjennetegner HMS og SHA, og hva som skiller dem. 

Helse, miljø og sikkerhet – HMS

HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle jobbsammenhenger. Det vil si at uansett hvilken bedrift og bransje du jobber i, må arbeidsplassen din forholde seg til HMS. 

Helse, miljø og sikkerhet er forankret i internkontrollforskriften. Dette er en egen forskrift om det systematiske arbeidet med helsen, miljøet og sikkerheten i bedrifter, og er utgangspunktet bedrifter har for HMS-arbeidet. 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – SHA

SHA omfatter helse, miljø og sikkerhet på bygge- eller anleggsplasser, og ikke i alle jobbsammenhenger slik HMS gjør. SHA er forankret i byggherreforskriften, og tar for seg hvordan SHA skal ivaretas og arbeides med på bygge- og anleggsprosjekter. 

Kapittel to av forskriften handler om byggherrens plikter. Det kommer blant annet frem at byggherren skal «sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt». 

For at SHA skal ivaretas på de ulike prosjektene må hvert eneste prosjekt ha en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Dette kalles for en SHA-plan og er unik for hvert prosjekt. 

Fire tårnkraner med lys som står på en byggeplass..

Prosjektene må ha sine egne SHA-planer

Til tross for at bedriften din har jobbet med flere relativt like prosjekter, må hvert enkelt prosjekt ha sin egen SHA-plan. Årsaken er at hvert enkelt prosjekt er unikt enten det gjelder hva som skal bygges, stedet prosjektet skal gjennomføres på eller hvilken byggherre som har bestilt prosjektet. 

Ingen prosjekter er like, og selv om det ikke var noen fare for liv og helse i det forrige prosjektet, kan det være risikoforhold som er det i det neste.

SHA-planen skal inneholde egne rutiner for håndtering av avvik, og beskrive risikoforholdene i prosjektet. Denne planen skal også beskrive hvordan spesifikke arbeidsoppgaver skal utføres med hensyn til de ansattes sikkerhet. 

Rød byggehjelm som ligger foran en byggehjelm.

Vi er din SHA-rådgiver

RKK Rådgivning er et selskap som har spesialisert seg på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Vi leverer tjenester til kunder innen bygg, anlegg og samferdsel. Hos oss møter du erfarne rådgivere som har spisskompetanse innen SHA.

Vi utfører både små og store oppdrag til både offentlige og private kunder. Vi kan blant annet hjelpe deg med å utforme en grundig SHA-plan. Dette er ikke bare lovpålagt i henhold til byggherreforskriften, men det kan også bidra til økt trivsel, færre ulykker og sikrere utførelse av prosjektet. 

Våre tjenester

Her er noen av de andre tjenestene vi kan bistå deg med:

  • Innføring i byggherreforskriften
  • Opplæring og kursing innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og HMS
  • Utarbeide rutiner og prosedyrer med SHA 
  • HMS-kortkontroller
  • Byggeplasskontroller
  • Hjelp og innføring i HMSREG

Arbeidere i refleksklær som driver med bygge- og anleggsarbeid i en gate.

Våre koordinatorer

RKK Rådgivning jobber hovedsakelig med rollene koordinator prosjekterende (KP) og koordinator utførende (KU)

Prosjekterende koordinator

Koordinator prosjekterende har et spesielt ansvar for å utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ut i fra risikoforholdene i byggeprosjektet. 

KP har også ofte ansvar for at pliktene som kommer frem i byggherreforskriften følges og at sikkerheten i byggeprosjektet ivaretas fra start til slutt. 

Utførende koordinator

Koordinator utførende har ansvar for sikkerheten i den utførende fasen av byggeprosjektet. Dette innebærer blant annet å ivareta byggherreforskriftens krav til koordinering og påse at byggherreforskriftens krav til forebyggende tiltak gjennomføres. 

Koordinator utførende samarbeider med koordinator prosjekterende, og ajourfører og ferdigstiller SHA-planen. Alle våre koordinatorer har bred erfaring innen bygg- og anleggsbransjen. Vi er spesialister på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og koordinering av risikoforhold.

Før prosjektstart

I prosjektering består vårt arbeid av risikovurderinger for å finne ut hvilke farer som kan oppstå i ulike arbeidsoperasjoner i det gjeldende prosjektet.

Med utgangspunkt i dette utarbeides det en SHA-plan som inneholder spesifikke tiltak som skal bidra til å redusere størst mulig risiko gjennom hele byggeprosjektet. De spesifikke tiltakene skal være knyttet opp til risikoforholdene som er beskrevet i planen.

I utførelsen av prosjektet

Når byggeprosjektet er i gang er vår jobb å sørge for at SHA-planen er satt i system og at rutiner og spesifikke tiltak blir ivaretatt.

Personer med blå skjorte og gul byggehjelm som går opp en trapp.

Trenger du hjelp med SHA-plan? Vi hjelper deg!

SHA handler til syvende og sist om at byggherren sørger for at kravene til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. RKK Rådgivning kan hjelpe deg med å påse at disse kravene blir oppfylt slik at bygg- og anleggsprosjektene blir gjennomført på en trygg måte. 

Dette gjør at risikoen for skader og ulykker på arbeidsplassen reduseres og at de ansatte opplever økt trivsel på jobb. Vi er alltid på byggherrens side, og gjør alt vi kan for å ivareta byggherrens interesser.

Les mer om vår SHA-rådgivning her.

Kontakt oss i dag

Hvis du har spørsmål om våre tjenester eller ønsker å samarbeide med oss, så kontakt oss i dag, vi er tilgjengelige på e-post: firma@rkkr.no og telefon: +47 92 03 70 87. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Kontakt oss i dag

RKK Rådgivning AS er partner i Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg.

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/03/Samarbeid-for-sikkerhet-i-bygg-og-anlegg-sfs-ba-320x180.png

RKK Rådgivning AS

Organisasjonsnummer: 923 152 075
+4792037087
firma@rkkr.no
Kontor i Oslo
Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
Kontor i Trondheim
Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
Kontor i Drammen
Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
Kontor i Bergen
Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

Følg oss gjerne på Linkedin!